Privacyverklaring 2024

Cookieverklaring

PRIVACYVERKLARING
T.P.P.S.Paardenenponyspullen respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten
van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige
transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot
deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed
mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de
Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. De huidige versie van de privacyverklaring is
de enige versie die van toepassing is.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen nietgeanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.
Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Website (hierna ook “de website”): www.paardenenponyspullen.nl
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): T.P.P.S.
Paardenenponyspullen , gevestigd te Pastoor Meriusstraat 158, 1715VG Spanbroek, kvk-nummer: 80082734.
Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie
die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor
enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.
Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook
alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen
alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere
reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel
ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk,
kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.
Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een
gedeelte van de website
alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of
internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.
Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het
functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze
waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen
te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U
bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur
oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie
tegen de beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd
alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.
Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door T.P.P.S.Paardenenponyspullen en (een) externe verwerker(s). Onder
persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer,
locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke,
fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor
het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.
Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn
persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar
te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te
nemen via paardenenponyspullen@gmail.com.
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw
handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.
Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van
de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de
autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na
een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer
onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal
de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de
gegevens
Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u
een mail naar het volgende adres: paardenenponyspullen@gmail.com.
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het
verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde
situaties.
Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij
wet is bepaald.
Artikel 11 – Cookies
 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van
  uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend.
  Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer
  u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder
  gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien
  maanden.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  – Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  – Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van
  informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie
  en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien
  wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
  – Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van
  informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie
  en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
  – Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de
  informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties
  hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen
  van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens
  verwerkt.
 3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
  – Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
  – Google Analytics (analytische cookie)
  – Adobe (analytische cookie)
  – monsterinsights
  – Facebook (tracking cookie)
  – Google Adwords (tracking cookie)
  – monsterinsights
 4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke of derden op uw apparatuur
  worden geïnstalleerd.
 5. Voor meer informatie over het gebruik, beheer en de verwijdering van cookies, nodigen wij u uit om de volgende
  link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden
ontleend.
Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is
exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke
uitzondering van toepassing is.
Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Tordamian ,
paardenenponyspullen@gmail.com, 0682665701.
Artikel 15 – Toeschrijving
Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).
Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 08-01-2024.

COOKIEVERKLARING
1. Het gebruik van cookies
www.paardenenponyspullen.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s
van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele
telefoon, smart watch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar
onze servers teruggestuurd worden.
Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je
niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de
website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.
2. Toestemming voor het gebruik van cookies
Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde
cookiebanner.
3. Type cookies en hun doelstellingen
Wij gebruiken de volgende type cookies:
– Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is die gebruiksvriendelijker voor de
bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.
– Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een
anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste
bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie.
Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:
het aantal unieke bezoekers
hoe vaak gebruikers de site bezoeken
welke pagina’s gebruikers bekijken
hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
bij welke pagina bezoekers de site verlaten
– Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd.
Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie
aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor
statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals:
welke pagina’s je hebt bekeken
hoelang je op een bepaalde pagina bent gebleven
bij welke pagina je de site hebt verlaten
– Eigen tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere
website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, emailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk
relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus
niet geplaatst.
– Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke
profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij
ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je
zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.
– Social media gerelateerde cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’
s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web
volgen.
– Site verbetering cookies/ optimalisatie cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te
kijken welke pagina het beste wordt bezocht.
4. Je rechten met betrekking tot je gegevens
Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van
bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen
door ons een mail te sturen via paardenenponyspullen@gmail.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij
vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen
we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.
5. Cookies blokkeren en verwijderen
Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser
zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies
niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser
verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen.
Deze cookies kan je centraal verwijderen via youronlinechoices.com
Wees je er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed
werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt
bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De
advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.
Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of
klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan.
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835
Safari op smart phone: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
Safari op Mac: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies
De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook
voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele
wijzigingen.
In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.
paardenenponyspullen.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan
bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze
derde partijen met hun cookies doen.
Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de
hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons
weten via paardenenponyspullen@gmail.com. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke
cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy
gewaarborgd hebben.
7. Slotopmerkingen
Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels
rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met paardenenponyspullen@gmail.com.
Deze cookieverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).
08 januari 2024